Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Znajdujesz się w: Strona główna / Środki zewnętrzne

Środki zewnętrzne

 

Przypominam, że zgodnie z informacjami przekazanymi w dniu 19 marca br. na spotkaniu z Sołtysami z terenu Gminy Nowa Sól oczekuję na przedstawicieli poszczególnych wsi, którzy chcieliby uczestniczyć w opracowaniu planu rozwoju swojej miejscowości.

 1. Bieżąca informacja na temat programów pomocowych (terminy składania wniosków, zmiany dotyczące funkcjonowania programów).
 2. Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych (etapy na jakich znajdują się złożone projekty).
 3. Szkolenie.

Opracowuje materiały:
Bogumiła Ziobrowska
Kontakt: tel.(068) 3872016 wew.20
e-mail: fundusze@gminanowasol.pl1. Bieżąca informacja na temat programów pomocowych (terminy składania wniosków, zmiany dotyczące funkcjonowania programów).

Agroturystyka:

Agroturystyka to forma turystyki, która ma związek z rolnictwem, hodowlą, rybołówstwem, ogrodnictwem, a najczęściej z czynnym gospodarstwem rolnym. Najczęściej świadczone usługi to oferowanie noclegu, wyżywienia, wypożyczanie sprzętu, wytwarzanie pamiątek, przetwórstwo i sprzedaż plonów rolnych itp. Zainteresowani informacje mogą znaleźć na stronach: www.agritourism.pl , www.awrsp.gov.pl , www.fapa.com.pl , www.fdpa.org.pl kredyty na działalność agroturystyczną www.cofund.org.pl/agrolinia2000

Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który - zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) przyjęty przez Radę Ministrów jest jednym z instrumentów realizacji celów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) zwanej w skrócie Narodową Strategią Spójności.

Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencjiEuropejskiegoFunduszuSpołecznego(EFS)wPolsce.

Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zmniejszenie dystansu dzielącego poziom rozwoju wschodnich województw Polski w stosunku do pozostałych uznano za jeden z warunków zrównoważonego rozwoju kraju.

Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) z czterema osiami priorytetowymi; 1.poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; 2 poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;3.jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; 4 leader.

W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym będzie realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej –Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).

Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubuskiego na lata 2007-2013
pierwsze konkursy będą ogłoszone w pierwszym kwartale 2008 r.

Inicjatywy Wspólnoty

 • EQUAL – nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji na rynku pracy
 • INTERREG III – wsparcie współpracy przygranicznej, międzynarodowej, międzyregionalnej zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
 • LEADER + - współpraca na poziomie regionalnym i ponadnarodowym wspomagająca wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2004-2009).

Internetowe strony:

2.Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

 INFORMACJA

dotycząca zrealizowanych i realizowanych oraz złożonych wniosków na realizację

 na terenie Gminy Nowa Sól  projektów ze środków z funduszy zewnętrznych

( środki z programów Unii Europejskiej oraz środki z programów krajowych)

 

Środki z Unii Europejskiej  2004-2006

 

1)     Remont wraz z modernizacją sali wiejskiej w Przyborowie” projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” wartość robót 98.077,81 zł. dofinansowanie w wysokości 62 248 zł.

 

2)     Dotacja na „Mój pierwszy zawód” przyznana w kwocie  77.000 zł. w ramach Projektu dotacji na projekty dla szkół w regionie lubuskim jest finansowany przez EFS oraz budżet państwa w ramach działania 2.1.”Zwiększenie dostępu do edukacji –promocja kształcenia przez całe życie” SPO RZL.

 

3)     Projekty „Wielkie manewry” (przyznana kwota 82.000 zł.) oraz „A u nas wszyscy zdrowi” (przyznana kwota 73.131 zł.) w ramach programu Szkoła Równych Szans Program Rozwoju Szkół w województwie lubuskim  finansowane ze środków EFS i budżetu państwa w ramach SPO RZL 2004-2006 priorytet 2.1.Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

 

Środki z Unii Europejskiej  2007-2013

 

4)     Projekt „Każde dziecko też chce być kimś” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej przyznane dofinansowanie  436.136 zł.

 

5)     Gmina Nowa Sól/Ośrodek Pomocy Społecznej realizator Projektu systemowego,,Aktywizacja osób bezrobotnych z Gminy Nowa Sól „ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w 2008 r. otrzymała 49.367,90 zł.

 

6)     Przebudowa budynku świetlicy  wiejskiej na działce nr 352/2 w miejscowości  Lipiny gm. Nowa Sól. Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata  2007-2013 Działania - Odnowa i rozwój wsi Przebudowa budynku świetlicy  wiejskiej na działce nr 352/2 w miejscowości  Lipiny gm. Nowa Sól. Przyznana kwota środków do wypłaty  314.769,75 zł.

 

7)     Remont świetlic w miejscowościach Lubieszów, Przyborów i Lipiny  na terenie Gminy Nowa Sól. Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów

             Wiejskich na lata  2007-2013 Działanie 4.1./413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla

             operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  Odnowa i

             rozwój wsi. Dofinansowanie 300.000zł.

 

8)     Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól realizator od 2008 roku Projektu systemowego,,Aktywizacja osób bezrobotnych z Gminy Nowa Sól „ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  od kwietnia do grudnia 2009 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości  80.101,42 zł. 

 

9)      Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól realizator od 2008 roku Projektu systemowego,,Aktywizacja osób bezrobotnych z Gminy Nowa Sól „ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na realizacje zadania od lipca do grudnia 2010 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości  118.445,80 zł.

 

10)  Modernizacja instalacji oświetleniowej z zastosowaniem elektrowni  fotowoltaicznej na obiektach  oświatowych Gminy Nowa Sól” w ramach działania 413 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013”.Koszt 792 000zł. Dofinansowanie 406 022zł.

 

11)  Zagospodarowanie terenu przyległego do  świetlicy  wiejskiej we wsi Lipiny  na terenie Gminy Nowa Sól. Współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.Dofinansowanie 24 863 zł.

 

12)  Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Stany i Rudno na terenie Gminy Nowa Sól. Współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie 300.000zł.

 

13)  Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowego na salę/świetlicę  wiejską w Nowym Żabnie Gmina Nowa Sól. Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 Działania - Odnowa i rozwój wsi. Koszt 1 116 400,58zł. Dofinansowanie 500.000zł.

 

14)  Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól realizator od 2008 roku Projektu systemowego,,Aktywizacja osób bezrobotnych z Gminy Nowa Sól „ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na realizacje zadania od czerwca 2011r. do grudnia 2013 r. wniosek o dofinansowanie w wysokości  207.150,44 zł.

 

15)  Lubięcińskie Reggulacje Letnie – Reggulator 2012. Współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.Dofinansowanie 20 982,50 zł;

 

16)  Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubięcin Współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013  w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, Dofinansowanie  2 653 862 zł.

17)  Gmina Nowa Sól realizator  Projektu systemowego,,Edukacja to atrakcja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na realizacje zadania od września 2012r. do sierpnia 2013 r. wniosek o dofinansowanie w wysokości  98 000 zł.

18)  „Przyszłość, teraźniejszość, przeszłość. Promocyjna prezentacja filmowa” w ramach działania 413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013”  20 246,70zł.Dofinansowanie 12 090,00zł.

 

19)  Lubięcińskie Reggulacje Letnie – Reggulator 2013. Współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 31005,15 zł. Dofinansowanie 23 874,83zł.

 

20)  Lubięcińskie Reggulacje Letnie – Reggulator 2014. Współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 33845,58 zł. Wniosek o dofinansowanie w wysokości  25 000,00zł.

21)  Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów na działce nr 398/4 Dąbrowno miejscowość Okopiec”, realizowanego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.Koszt 194610,13zł. Dofinansowanie 118 176zł.

22)  Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej do celów socjalno-bytowych ze Starego Stawu do Lelechowa Współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013  w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wniosek o dofinansowanie w wysokości  297 530 zł.

 

23)  Modernizacja-remont sali wiejskiej, rozbiórka części socjalnej i jej odbudowa wraz z wymianą bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr 532 położonej w Lubięcinie gm. Nowa Sól - etap I Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  Odnowa i rozwój wsi. Wniosek o dofinansowanie w wysokości  195 051 zł.

 

24)  Zagospodarowanie placu zabaw w Przyborowie Współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach małych projektów działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie w wysokości 15 407 zł.

 

 

25)  Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji w Kiełczu” w ramach działania 413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013.Wniosek o dofinansowanie w wysokości 25 794 zł.

 

26)  Projekt Oddziały przedszkolne w szkołach na terenie Gminy Nowa Sól współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Wniosek o dofinansowanie w wysokości  237 295 zł.

 

Środki krajowe 2006-2014

 

1.Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubięcinie.

 Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 490.000 zł. Kwota ogółem 1.535.072,10zł.; środki własne 1.045.072,10zł.,środki FRKF 490,000zł.

 

2.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubięcinie wraz z rurociągami technologicznymi i sieciami etap I – wartość zadania w latach 2006-2008  1.693.178,93zł. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80% tj. 1.354.000zł.  Wykorzystanie środków

z pożyczki  w roku 2006 - 400.000zł., w 2007 r. 477.000 zł. w sumie 877.000 zł. (istnieje możliwość uzyskania 20%-umorzenia kredytu tj. kwota 270.800,00zł.)

3.Dotacje ze środków publicznych na programy  pt. „Lubię moją szkołę” kwota przyznana 20.391 zł. oraz „Lubię sobotę w szkole” przyznana kwota 13.851 zł. W ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. - „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie( Dz. U. z 2007 r. Nr 96 poz. 873  z późn. zm.);

4.Lubieszów –droga z płyt ażurowych wartość robót 120.216 zł. refundacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w wysokości 6.560 zł.

 

5.Lubięcin –droga z płyt ażurowych oraz tłucznia wraz z kanalizacją odwadniającą wartość robót 140.780,93 zł. refundacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w wysokości 7.800 zł.

 

6.Przyborów–droga z płyt ażurowych oraz tłucznia wartość robót 62.264,02 zł. refundacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w wysokości 5.600 zł.

 

7.Rudno - droga z płyt ażurowych ul. Sosnowa wartość robót 130.892,81 zł. refundacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w wysokości 16.000 zł.

 

8.Kiełcz - droga z tłucznia wartość robót 102.744,11 zł. refundacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w wysokości 30.690 zł.

 

9.Przyborów - droga z płyt ażurowych ul. Dębowa wartość robót 92.320,53 zł. refundacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w wysokości 10.380 zł.

 

10.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubięcinie wraz z rurociągami technologicznymi i sieciami etap I – wartość zadania w latach 2006-2008  1.693.178,93zł. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80% tj. 1.354.000zł.  Wykorzystanie środków

z pożyczki  w roku 2006 - 400.000zł., w 2007 r. 477.000 zł. w sumie 877.000 zł. (istnieje możliwość uzyskania 20%-umorzenia kredytu tj. kwota 270.800,00zł.)

 

11.Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszowie.

Wartość zadania po przetargu 298.480,30 zł. – premia  termomodernizacyjna uzyskana w kwocie  42.428,50zł.

 

12. Dotacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 11.583,00 zł. na realizację zadania ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze nr 35 – ul. Kościelna w Rudnie”. Wartość inwestycji szacowana na 59.000,00 zł.

 

13. Dotacja Lubuskiego Konserwatora Zabytków w wysokości 67.061,00 zł. na remont wiatraka typu Koźlak położonego na działce nr 279/2 w m. Lubięcin. Wartość inwestycji po przetargu 76.990,88zł.

 

14. Lubięcin – Budowa drogi z płyt ażurowych do budynków mieszkalnych dł. 420,0m – działki nr 368, nr 388 w Lubięcinie  169 668, 67 zł. refundacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  i Leśnych w wysokości 16.800,00  zł.

 

15. Rudno – Budowa drogi z płyt ażurowych i pełnych dł. 400m – działki nr 39, nr 62/3 (ul.Leśna), nr 304 (ul.Dębowa) w m. Rudno wartość robót 229 827,59  zł. refundacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w wysokości 7.350,00zł.

 

16. Przyborów – Budowa drogi z płyt ażurowych i pełnych dł. 590m – działki nr 325 (ul.Osiedlowa), nr 337/2 (ul.Łąkowa) w m. Przyborów  wartość robót 333 559,48 zł. refundacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w wysokości 20.100,00 zł.

 

17. Stary Staw – droga z płyt ażurowych  wartość robót  148 587,34 zł. refundacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w wysokości  7.350,00zł.

 

18.W ramach obszaru A pilotażowego programu pn. ”Uczeń na wsi –pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie” otrzymano środki w kwocie  31 200,00,zł. na dofinansowanie nauki  35 uczniów i 780,00zł. na obsługę realizowanych zadań.

 

19. Przyznano dofinansowanie w wysokości 90.000,00zł. na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Sól, realizowany w ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

 

20.Gmina Nowa Sól pozyskała  dofinansowanie w ramach obszaru A pilotażowego programu pn. ”Uczeń na wsi –pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie” za które sfinansowano koszty nauki 33 uczniów na kwotę 26. 925,92 zł. Pozyskano dofinansowanie z powyższego programu na rok szkolny 2009-2010 dla 30 uczniów  kwotę 57.680 zł.

 

21. Przyznano dofinansowanie w wysokości 90.000,00zł. na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Sól, realizowany w ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

 

22.Pozyskano z  rządowego programu „Radosna Szkoła” środki na zakupy pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Zespole Szkół w Lubięcinie (12.000zł.), w Publicznej Szkole Podstawowej w Przyborowie (5.983 zł.) oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieszowie (4.693 zł)

                    

23.Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Lubieszowie Gmina Nowa Sól projekt współfinansowany przez samorząd wojewódzki w kwocie 326.056 zł. oraz budżet państwa  w kwocie  471.000 zł.

 

24.W ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą  "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH  2008 - 2011" na zadanie „Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej na terenie gminy Nowa Sól-remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1025F w Chełmku oraz remont drogi gminnej Nr 003702F relacji Chełmek-Lubięcin.” otrzymano dofinansowanie w wysokości 331.586 zł. /dotacja  z  powiatu 58.563,17zł./

                                                                                                                                                        

25.Ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 20.000zł.

 

26.Renowacja zbiorników małej retencji – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 89.000zł.

 

27.Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (raz w roku - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 40.000zł.) oraz selektywna zbiórka PET i szkło (ciągła – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 28.000zł.)

 

28.Aktualizacja planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 15.000zł.

 

29.Konserwacja rowów szczegółowych– Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 20.000zł.

 

30. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Dofinansowanie ze środków PFRON na realizacje projektu pt. ”Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim” w ramach obszaru D programu pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami”. Kwota ogółem 119.960,00 zł.; środki własne 30.000,00zł., środki PFRON 89.960,00 zł.

 

31. Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 45.000zł. dla Gimnazjum w Lubięcinie na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkolnych.

 

 32.Z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,6 % - uzyskano  zwiększono subwencję oświatową o kwotę 30.000zł. dla Zespołu Szkół w Lubięcinie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieszowie na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wyremontowanych  obiektach szkolnych.

 

33.Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Lubieszowie Gmina Nowa Sól projekt koszt 1 169 942,32zł. współfinansowany przez samorząd wojewódzki w kwocie 326.056 zł. oraz budżet państwa  w kwocie  471.000 zł.

 

34.Wniosek  o zwiększenie części oświatowej subwencji  ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2010 z tytułu pomocy JST w przypadkach losowych (Zespół Szkół –Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubieszowie – 5.017zł.).

 

35.Wniosek  o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2010 z tytułu  dofinansowania likwidacji szkód spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły ( Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyborowie – 107.581zł.).

 

36.Pozyskano z  rządowego programu „Radosna Szkoła” środki na zakupy pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w  Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieszowie (4.693 zł).

 

37.Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”w Lubięcinie na działkach nr 511/1, 511/2, 671, 676/2, 673/4.Projekt koszt 1 142 483,70zł. współfinansowany przez samorząd wojewódzki w kwocie 150.000 zł. oraz budżet państwa  w kwocie  489.000 zł.

38.Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2011  z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w związku ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (JST)  w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem  części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. 65.095,00zł.

 

39.Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2011 z tytułu pomocy JST w przypadkach losowych. 15.000,00zł.

 

40.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Nowa Sól  dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Zielonej Górze 27 074,02  zł.

41.Dofinansowanie w wysokości 67.157,40zł. na zakup  mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Sól, realizowany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

42. Animator ORLIK 2012 18 000zł. Dofinansowanie 9000zł.

43. Animator ORLIK 2012 18 000zł. Dofinansowanie 9000zł.

44. Lubięcin droga w stronę boiska z kostki EkoPolbruk dł. 250,0m i dalej z tłucznia w kierunku Drogoniowa - 500,0m    Koszt 248147,90zł. Dofinansowanie    w wysokości FOGR - 40 000,00   Nadleśnictwo - 25 000,00

45. JEZIORNA-OKOPIEC Nawierzchnia z tłucznia dz. nr 76 - 130 m  Koszt 48 916,49zł.    NADLEŚN. - 48 916,49

46.Jodłów Boisko do piłki plażowej 18043,60zł. Dofinansowanie 6000zł.

47.Rudno Boisko do piłki plażowej 12157,00zł. Dofinansowanie 6000zł.

48. Animator ORLIK 2012 18 000zł. Dofinansowanie 9000zł.

49. Animator ORLIK 2012 18 000zł. Dofinansowanie 9000zł.

50.Jeziorna Boisko do piłki plażowej. Dofinansowanie 6000zł.

51. Boisko wielofunkcyjne przyszkolne w Przyborowie Gmina Nowa Sól. Dofinansowanie 125 000zł.

52. Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia  w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą 19784zł.

W realizacji z innymi samorządami:

 1. Gmina Nowa Sól w ramach partnerstwa przystąpiła  z Województwem Lubuskim do projektu pn. „Lubuski e-Urząd” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 1.3. Projekt 10 mln zł. dofinansowanie 8.5 mln zł. wkład własny gminy 14.782,96 zł.
 2. Gmina Nowa Sól przystąpiła w ramach partnerstwa ze Starostwem Powiatowym w Nowej Soli do projektu ‘Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowosolskiego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 3. Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych”- zakładamy współfinansowanie z Funduszu Spójności w latach 2007-2010 wspólnie z miastem Nowa Sól i gminą wiejską Otyń (część gminy 24.617.900 zł. z wkładem własnym w wysokości 1.655.900zł.)

 

3.Szkolenia dla zainteresowanych osób z terenu gminy odnośnie programów pomocowych prowadzą pracownicy Urzędu Gminy Nowa Sól:

Bogumiła Ziobrowska tel.3872016 wew.20 e-mail: fundusze@gminanowasol.pl
oraz z programu SPO RLZ oraz dopłat bezpośrednich Paweł Bereżański tel. 3872016 wew. 24 e-mail: biuro@gminanowasol.pl

Magdalena Wierzbińska
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Powiat Nowosolski
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Euroregion Sprewa Nysa Bóbr
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw
 • Lubelskie
 • Kraina Lasów i Jezior
 • Eko-przyszłość
 • Gminny Portal Mapowy
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x